Mir Sohrab Khan Talpur

His Highness Mir Sohrab Khan Talpur, the founder of Khairpur Sarkar of the Talpur Mirs of Sindh. He ruled from (1784-1830 AD).Subpages (1): Mir Rustum Khan Talpur
Comments